• Izvod iz matične knjige rođenih

 • Izvod iz matične knjige venčanih

 • Uverenje o državljanstvu

 • Uverenje o prebivalištu

 • Putne isprave

 • Vozačka dozvola

 • Uverenje o nekažnjavanju

 • Diplome

 • Uverenje o položenim ispitima

 • Punomoć

 • Ugovori

 • Rešenje o razvodu braka

 

USLUGE

 

PISMENO PREVOĐENJE

(sa overom sudskog tumača ili bez overe)
 

 

USMENO PREVOĐENJE

(simultano ili konsekutivno)
 

 • ​Venčanja

 • Intervju za zelenu kartu

 • Sastanak sa advokatom

 • Poslovni sastanci

 • Konferencije

 • Seminari